System rejestracji kandydatów na studia. Politechnika Poznańska

  System rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej
Politechnika Poznańska logo

Regulamin

elektronicznej rejestracji kandydatów

na studia w Politechnice Poznańskiej

© Politechnika Poznańska


Podstawy prawne

 1. Art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 2. Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/uchwaly).
 3. Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie harmonogramu rekrutacji (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji).
 4. Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/oplata-rekrutacyjna).

Zakres rejestracji

 1. Politechnika Poznańska prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów na pierwszy i drugi stopień studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
 2. Elektroniczna rejestracja kandydatów jest realizowana w okresach wyznaczonych harmonogramem rekrutacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określonym w zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji).
 3. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje wszystkie wydziały Politechniki Poznańskiej. Aktualna lista wydziałów jest publikowana pod adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/uczelnia/wladze-i-struktura.
 4. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego stopnia obejmuje kandydatów, w tym cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce.
 5. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia będący cudzoziemcami, z wyłączeniem określonych w punkcie 4, zgłaszają się w celu rekrutacji do Komisji Rekrutacyjnej.

Przebieg rejestracji

 1. Do elektronicznej rejestracji kandydatów służy system ewidencjonowania podań kandydatów Ksantypa.
 2. W celu zarejestrowania się w systemie Ksantypa kandydat na studia wykonuje następujące czynności:
  1. Założenie indywidualnego, osobistego konta, którego identyfikatorem użytkownika jest numer PESEL kandydata,
  2. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza elektronicznego zawierającego niezbędne dane osobowe oraz dane edukacyjne wraz z wynikami egzaminu maturalnego/dojrzałości (uzupełnienie wyników z egzaminów maturalnych w systemie Ksantypa dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016),
  3. Wybór kierunków (studia pierwszego stopnia) lub kierunków i specjalności (studia drugiego stopnia) studiów,
  4. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  5. Wydruk podania.
 3. System Ksantypa umożliwia kandydatowi określenie rankingu wybranych kierunków.

Opłaty rekrutacyjne

 1. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na indywidualne konto bankowe tworzone dla każdego kandydata w procedurze rejestracji przez system Ksantypa.
 2. Reguły pobierania opłat za poszczególne kierunki są ustalane w odpowiedniej uchwale Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej dotyczącej warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów, a kwoty w zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie opłat (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/uchwaly; http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/oplata-rekrutacyjna).
 3. Wpływ każdej opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni jest odnotowywany przez system Ksantypa na indywidualnym koncie kandydata.
 4. W przypadku, gdy opłata nie zostanie odnotowana w systemie Ksantypa w ciągu tygodnia od dokonania wpłaty lub do zakończenia okresu rejestracji kandydatów, kandydat powinien skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną w celu wyjaśnienia takiej sytuacji i przedłożenia dowodu wpłaty. Zaleca się przy tym, aby wnoszenie opłat realizować w sposób gwarantujący jak najszybszy przepływ środków pieniężnych, np.: system rozliczeń międzybankowych (ELIXIR) lub przelew z konta bankowości elektronicznej.

Ważność rejestracji

 1. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz po uzyskaniu przez Politechnikę Poznańską potwierdzenia bankowego o wpływie opłaty na konto Politechniki Poznańskiej. Konsekwencje błędnego wypełnienia bądź niewypełnienia pól formularza elektronicznej rejestracji kandydatów lub podanie w formularzu informacji niezgodnych z prawdą ponosi kandydat.
 2. Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń serwisu w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych systemu Ksantypa. Status systemu Ksantypa i komunikaty o jego wyłączeniach są publikowane:
  1. Na stronie systemu Ksantypa (https://rekrutacja.put.poznan.pl),
  2. Na głównej stronie publicznego serwisu Politechniki Poznańskiej (http://www.put.poznan.pl),
  3. Na stronie dotyczącej rekrutacji publicznego serwisu Politechniki Poznańskiej (http://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja).
 3. Politechnika Poznańska nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w punkcie 3, kandydat zgłasza się do Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji. Kontakt z Komisją Rekrutacyjną jest możliwy poprzez Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej.

Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. Komunikacja między terminalem użytkownika a systemem Ksantypa jest realizowana za pomocą protokołu SSL zapewniającego kryptograficzną ochronę przesyłanych danych.
 2. Kandydat podczas procesu rejestracji jest zobowiązany do założenia indywidualnego, osobistego konta, którego identyfikatorem użytkownika jest numer PESEL kandydata, a kodem dostępu jest hasło w postaci ciągu znaków. Hasło musi mieć od 6 do 16 znaków alfanumerycznych, w tym co najmniej 2 litery i 2 cyfry (np.: JasiuT23).
 3. Kandydat uzyskuje dostęp do swojego konta za pomocą przeglądarki WWW ze strony: https://rekrutacja.put.poznan.pl rozpoczynając sesję pracy (logując się) po podaniu swojego identyfikatora oraz hasła dostępu.
 4. Po zakończeniu korzystania z własnego konta w systemie Ksantypa kandydat jest zobowiązany do zakończenia sesji pracy (wylogowania się) oraz zamknięcia okna przeglądarki, z której korzystał, w celu zabezpieczenia własnego konta przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Uczelnia nie odpowiada za skutki przechwycenia konta przez osoby trzecie z powodu niespełnienia powyższych, podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 5. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji.
 6. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
 7. Hasło dostępu do indywidualnego konta kandydata musi składać się z co najmniej 6 znaków (zbiór znaków obejmujący małe i duże litery, cyfry), w tym minimum 2 znaków innych niż litera i minimum 2 liter.
 8. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji na Politechnikę Poznańską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 213).
 9. Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej rejestracji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie dla celów do tego przeznaczonych i nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem organów ścigania i innych uprawnionych instytucji działających na podstawie i zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 10. System Ksantypa zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 213).
 11. System Ksantypa rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań podejmowanych przez rejestrujących się kandydatów.
 12. Serwer systemu Ksantypa rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące jego funkcjonowania.
 13. Próby uzyskiwania przez kandydata nieautoryzowanego dostępu do serwera i/lub funkcjonującego na nim systemu Ksantypa, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są dokumentowane przez Politechnikę Poznańską. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów na studia podlegają ochronie.
 1. Podmiot przetwarzający dane osobowe: Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu 60-965, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
 2. Administrator danych osobowych: Rektor Politechniki Poznańskiej
 3. Cel zbierania danych: przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej
 4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 213).

Powodzenia!!!

Wróć do strony głównej
XHTML 1.0 Strict, CSS2 Copyright ©2004–2016 Politechnika Poznańska. Wszelkie prawa zastrzeżone.