Politechnika Poznańska logo

Regulamin elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.).
 5. Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/uchwaly).
 6. Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie harmonogramu rekrutacji (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji).
 7. Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/oplata-rekrutacyjna).

Zakres rejestracji

 1. Politechnika Poznańska prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów na pierwszy i drugi stopień studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
 2. Elektroniczna rejestracja kandydatów jest realizowana w okresach wyznaczonych harmonogramem rekrutacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określonym w zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji).
 3. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje wszystkie wydziały Politechniki Poznańskiej. Aktualna lista wydziałów jest publikowana pod adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/uczelnia/wladze-i-struktura.
 4. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego stopnia obejmuje kandydatów, w tym cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce.
 5. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia będący cudzoziemcami, z wyłączeniem określonych w punkcie 4, zgłaszają się w celu rekrutacji do Komisji Rekrutacyjnej.

Przebieg rejestracji

 1. Do elektronicznej rejestracji kandydatów służy system Ksantypa.
 2. W celu zarejestrowania się w systemie Ksantypa kandydat na studia wykonuje następujące czynności:
  1. Założenie indywidualnego, osobistego konta, którego identyfikatorem użytkownika jest numer PESEL kandydata,
  2. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza elektronicznego zawierającego niezbędne dane osobowe oraz dane edukacyjne wraz z wynikami egzaminu maturalnego/dojrzałości (uzupełnienie wyników z egzaminów maturalnych w systemie Ksantypa dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego),
  3. Uzupełnienie wskazanych dokumentów,
  4. Wybór kierunków studiów,
  5. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  6. Wydruk podania.
 3. System Ksantypa umożliwia kandydatowi określenie preferencji wybranych kierunków, czyli kolejności kierunków, w której uczelnia będzie rozpatrywała możliwość przyjęcia kandydata na studia.

Opłaty rekrutacyjne

 1. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na indywidualne konto bankowe tworzone dla każdego kandydata w procedurze rejestracji przez system Ksantypa.
 2. Reguły pobierania opłat za poszczególne kierunki są ustalane w odpowiedniej uchwale Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej dotyczącej warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów, a kwoty w zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie opłat (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/uchwaly; http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/oplata-rekrutacyjna).
 3. Wpływ każdej opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni jest odnotowywany przez system Ksantypa na indywidualnym koncie kandydata.
 4. W przypadku, gdy opłata nie zostanie odnotowana w systemie Ksantypa w ciągu tygodnia od dokonania wpłaty lub do zakończenia okresu rejestracji kandydatów, kandydat powinien skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną w celu wyjaśnienia takiej sytuacji i przedłożenia dowodu wpłaty. Zaleca się przy tym, aby wnoszenie opłat realizować w sposób gwarantujący jak najszybszy przepływ środków pieniężnych, np.: system rozliczeń międzybankowych (ELIXIR) lub przelew z konta bankowości elektronicznej.

Ważność rejestracji

 1. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz po uzyskaniu przez Politechnikę Poznańską potwierdzenia bankowego o wpływie opłaty na konto Politechniki Poznańskiej. Konsekwencje błędnego wypełnienia bądź niewypełnienia pól formularza elektronicznej rejestracji kandydatów lub podanie w formularzu informacji niezgodnych z prawdą ponosi kandydat.
 2. Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń serwisu w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych systemu Ksantypa. Status systemu Ksantypa i komunikaty o jego wyłączeniach są publikowane:
  1. Na stronie systemu Ksantypa (https://rekrutacja.put.poznan.pl),
  2. Na stronie dotyczącej rekrutacji publicznego serwisu Politechniki Poznańskiej (http://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja).
 3. Politechnika Poznańska nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w punkcie 3, kandydat zgłasza się do Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji. Kontakt z Komisją Rekrutacyjną jest możliwy poprzez Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej.

Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. Komunikacja między terminalem użytkownika a systemem Ksantypa jest realizowana za pomocą protokołu SSL zapewniającego kryptograficzną ochronę przesyłanych danych.
 2. Kandydat podczas procesu rejestracji jest zobowiązany do założenia indywidualnego, osobistego konta, którego identyfikatorem użytkownika jest numer PESEL kandydata, a kodem dostępu jest hasło w postaci ciągu znaków. Kandydat uzyskuje dostęp do swojego konta za pomocą przeglądarki WWW ze strony: https://rekrutacja.put.poznan.pl rozpoczynając sesję pracy (logując się) po podaniu swojego identyfikatora oraz hasła dostępu.
 3. Hasło dostępu do indywidualnego konta kandydata musi składać się z co najmniej 6 znaków (zbiór znaków obejmujący małe i duże litery, cyfry), w tym minimum 2 liter i 2 cyfr.
 4. Po zakończeniu korzystania z własnego konta w systemie Ksantypa kandydat jest zobowiązany do zakończenia sesji pracy (wylogowania się) oraz zamknięcia okna przeglądarki, z której korzystał, w celu zabezpieczenia własnego konta przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Uczelnia nie odpowiada za skutki przechwycenia konta przez osoby trzecie z powodu niespełnienia powyższych, podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 5. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji.
 6. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
 7. Kandydat składając podanie na studia i wprowadzając swoje dane osobowe w systemie Ksantypa potwierdza, że został poinformowany o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz o administratorze danych osobowych.
 8. System Ksantypa zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 9. System Ksantypa przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. W tym ostatnim celu system Ksantypa korzysta z usługi Google Analytics.
 10. System Ksantypa rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań podejmowanych przez rejestrujących się kandydatów oraz wszystkie zdarzenia dotyczące jego funkcjonowania. Próby uzyskiwania przez kandydata nieautoryzowanego dostępu do serwera i/lub funkcjonującego na nim systemu Ksantypa, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są dokumentowane przez Politechnikę Poznańską. Skutkiem takich działań może być wyłączenie kandydata z udziału w procesie rekrutacji.

Informacje i dostęp do danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.
 2. Administrator danych wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, email: abi@put.poznan.pl, tel.: +48 61 665 2695.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych.
 4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji prowadzenia procesu kształcenia na studiach i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie Ksantypa po zalogowaniu użytkownika.
 6. Podanie danych osobowych jest wymaganie do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Powodzenia!!!