Regulamin - System rekrutacyjny | Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska logo

Regulamin elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej

Podstawy prawne

 1. Ustawy i rozporządzenia:
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574),
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 661) § 44 ust. 2,
  3. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655),
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573).
 2. Uchwały Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej:
  1. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów (https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/uchwaly),
  2. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej (https://phdschool.put.poznan.pl/zasady-rekrutacji/),
  3. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych (https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji).
 3. Zarządzenia Rektora Politechniki Poznańskiej:
  1. w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji (https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/harmonogram-rekrutacji),
  2. w sprawie szczegółowych zasad pobierania, wysokości, warunków i trybu zwalniania z opłat w danym roku akademickim
   (https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/oplata),
  3. w sprawie podejmowania i odbywania studiów w Politechnice Poznańskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Zakres rejestracji

 1. Politechnika Poznańska prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, do szkoły doktorskiej oraz na studia podyplomowe.
 2. Elektroniczna rejestracja kandydatów jest realizowana w okresach wyznaczonych harmonogramami rekrutacji określonymi w zarządzeniach Rektora Politechniki Poznańskiej (https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji, https://phdschool.put.poznan.pl/harmonogram-rekrutacji/,
  https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/spis).
 3. Elektroniczna rejestracja kandydatów dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców.
 4. Elektroniczna rejestracja kandydatów do szkoły doktorskiej przebiega analogicznie do rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, z tym że jako kierunek rozumiana jest dyscyplina naukowa, a przyjęcie na studia oznacza przyjęcie do szkoły doktorskiej. Za rekrutację do szkoły doktorskiej nie pobiera się opłaty.
 5. Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia podyplomowe przebiega analogicznie do rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, z tym że jako kierunek rozumiane są studia podyplomowe, a przyjęcie na studia oznacza przyjęcie na studia podyplomowe. Za rekrutację na studia podyplomowe nie pobiera się opłaty, jednak warunkiem przyjęcia jest dokonanie opłaty za co najmniej jeden semestr studiów.

Przebieg rejestracji

 1. Do elektronicznej rejestracji kandydatów służy system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl .
 2. W systemie rekrutacyjnym kandydat wykonuje następujące czynności:
  1. założenie indywidualnego konta,
  2. wprowadzenie wymaganych danych osobowych oraz danych o wcześniejszej edukacji,
  3. wybranie kierunków studiów,
  4. uzupełnienie wymaganych dokumentów,
  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  6. wydrukowanie podania.
 3. System rekrutacyjny umożliwia kandydatowi określenie preferencji wybranych kierunków, czyli kolejności kierunków, w której Uczelnia będzie rozpatrywała możliwość przyjęcia kandydata.

Opłaty rekrutacyjne

 1. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na indywidualny numer konta bankowego tworzony dla każdego kandydata w procesie rejestracji przez system rekrutacyjny.
 2. Reguły pobierania opłat określone są w Zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie szczegółowych zasad pobierania, wysokości, warunków i trybu zwalniania z opłat w danym roku akademickim
  (https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/oplata).
 3. Wpływ każdej opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni jest odnotowywany przez system rekrutacyjny i widoczny na indywidualnym koncie kandydata.
 4. W przypadku, gdy opłata nie zostanie odnotowana w systemie rekrutacyjnym w ciągu tygodnia od dokonania wpłaty lub do zakończenia okresu rejestracji kandydatów, należy skontaktować się z komisją rekrutacyjną w celu wyjaśnienia sytuacji i przedłożyć dowód wpłaty. Zaleca się przy tym, aby wnoszenie opłat realizować w sposób gwarantujący jak najszybszy przepływ środków pieniężnych.
 5. Warunkiem uznania wpłaty jest uzyskanie przez Politechnikę Poznańską potwierdzenia bankowego o wpływie opłaty na konto Politechniki Poznańskiej.

Ważność rejestracji

 1. Warunkiem uwzględnienia kandydatury przez komisję rekrutacyjną jest prawidłowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 2. Kandydat odpowiada za prawidłowe wypełnienie pól formularza elektronicznej rejestracji.
 3. Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń systemu rekrutacyjnego w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych. Status systemu rekrutacyjnego i komunikaty o jego wyłączeniach są publikowane na stronie systemu rekrutacyjnego (https://rekrutacja.put.poznan.pl).
 4. Politechnika Poznańska nie odpowiada za brak możliwości rejestracji z powodów, na które Uczelnia nie ma wpływu.
 5. W przypadku wystąpienia trudności z rejestracją kandydat zgłasza się do komisji rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji. Kontakt z komisją rekrutacyjną jest możliwy poprzez e‑mail rekrutacja@put.poznan.pl, cudzoziemców poprzez e‑mail study@put.poznan.pl, kandydatów do szkoły doktorskiej poprzez e‑mail phd.school@put.poznan.pl, a kandydatów na studia podyplomowe poprzez e‑mail studia.podyplomowe@put.poznan.pl.

Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. Komunikacja między terminalem użytkownika a systemem rekrutacyjnym jest realizowana za pomocą protokołu SSL zapewniającego kryptograficzną ochronę przesyłanych danych.
 2. Kandydat uzyskuje dostęp do swojego konta w systemie rekrutacyjnym za pomocą przeglądarki internetowej logując się identyfikatorem i hasłem. Może również skorzystać z logowania za pomocą aplikacji mObywatel i opcji przekazania danych.
 3. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków (zbiór znaków obejmujący małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne), w tym minimum 2 litery i 2 cyfry.
 4. Po zakończeniu korzystania z systemu rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany do wylogowania się.
 5. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do systemu rekrutacyjnego.
 6. Uczelnia nie odpowiada za skutki działania osób trzecich w systemie rekrutacyjnym.
 7. Kandydat składając podanie i wprowadzając swoje dane osobowe w systemie rekrutacyjnym potwierdza, że został poinformowany o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz o administratorze danych osobowych.
 8. System rekrutacyjny zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. System rekrutacyjny przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych.
 10. System rekrutacyjny rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań użytkowników oraz wszystkie zdarzenia dotyczące jego funkcjonowania. Próby uzyskiwania przez użytkownika nieautoryzowanego dostępu do serwera i/lub funkcjonującego na nim systemu rekrutacyjnego, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są dokumentowane przez Politechnikę Poznańską. Skutkiem takich działań może być wyłączenie kandydata z udziału w procesie rekrutacji.

Informacje i dostęp do danych osobowych

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e‑mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e‑mail: iod@put.poznan.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. rekrutacji kandydatów na studia lub do szkoły doktorskiej - dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe - dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem studiów podyplomowych oraz ich uczestnikiem (słuchaczem studiów podyplomowych) - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w szczególności art. 11 ust. 2 oraz art. 160-164) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osób przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Dane osobowe kandydatów mogą zostać przekazane dostawcom usług informatycznych (art. 28 ust. 1 RODO), mogą również zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów realizujących płatność są udostępniane dostawcy usług płatniczych, na podstawie odrębnej zgody na udostępnienie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 8. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Powodzenia!!!

Przejdź do góry strony