Politechnika Poznańska logo

Regulamin elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej

Podstawy prawne

 1. Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/uchwaly).
 2. Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji).
 3. Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/oplata-rekrutacyjna).
 4. Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie podejmowania i odbywania studiów w Politechnice Poznańskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi
 5. Na podstawie
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) § 44 ust. 2.
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 511 z późn. zm.).

Zakres rejestracji

 1. Politechnika Poznańska prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów na pierwszy i drugi stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Elektroniczna rejestracja kandydatów jest realizowana w okresach wyznaczonych harmonogramem rekrutacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określonym w zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji).
 3. Elektroniczna rejestracja kandydatów dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców.

Przebieg rejestracji

 1. Do elektronicznej rejestracji kandydatów służy system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl .
 2. W systemie rekrutacyjnym kandydat na studia wykonuje następujące czynności:
  1. założenie indywidualnego konta,
  2. wprowadzenie wymaganych danych osobowych oraz danych o wcześniejszej edukacji,
  3. wybranie kierunków studiów,
  4. uzupełnienie wymaganych dokumentów,
  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  6. wydrukowanie podania.
 3. System rekrutacyjny umożliwia kandydatowi określenie preferencji wybranych kierunków, czyli kolejności kierunków, w której Uczelnia będzie rozpatrywała możliwość przyjęcia kandydata na studia.

Opłaty rekrutacyjne

 1. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na indywidualny numer konta bankowego tworzony dla każdego kandydata w procesie rejestracji przez system rekrutacyjny.
 2. Reguły pobierania opłat za poszczególne kierunki są ustalane w odpowiedniej uchwale Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej dotyczącej warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów, a kwoty w zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie opłat (http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/uchwaly; http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/oplata-rekrutacyjna).
 3. Wpływ każdej opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni jest odnotowywany przez system rekrutacyjny i widoczny na indywidualnym koncie kandydata.
 4. W przypadku, gdy opłata nie zostanie odnotowana w systemie rekrutacyjnym w ciągu tygodnia od dokonania wpłaty lub do zakończenia okresu rejestracji kandydatów, należy skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną w celu wyjaśnienia sytuacji i przedłożyć dowód wpłaty. Zaleca się przy tym, aby wnoszenie opłat realizować w sposób gwarantujący jak najszybszy przepływ środków pieniężnych.
 5. Warunkiem uznania wpłaty jest uzyskanie przez Politechnikę Poznańską potwierdzenia bankowego o wpływie opłaty na konto Politechniki Poznańskiej.

Ważność rejestracji

 1. Warunkiem uwzględnienia kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną jest prawidłowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 2. Kandydat odpowiada za prawidłowe wypełnienie pól formularza elektronicznej rejestracji.
 3. Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń systemu rekrutacyjnego w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych. Status systemu rekrutacyjnego i komunikaty o jego wyłączeniach są publikowane:
  1. na stronie systemu rekrutacyjnego (https://rekrutacja.put.poznan.pl),
  2. na stronie dotyczącej rekrutacji publicznego serwisu Politechniki Poznańskiej (http://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja).
 4. Politechnika Poznańska nie odpowiada za brak możliwości rejestracji z powodów, na które Uczelnia nie ma wpływu.
 5. W przypadku wystąpienia trudności z rejestracją kandydat zgłasza się do Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji. Kontakt z Komisją Rekrutacyjną jest możliwy poprzez Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej.

Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. Komunikacja między terminalem użytkownika a systemem rekrutacyjnym jest realizowana za pomocą protokołu SSL zapewniającego kryptograficzną ochronę przesyłanych danych.
 2. Kandydat uzyskuje dostęp do swojego konta w systemie rekrutacyjnym za pomocą przeglądarki internetowej logując się identyfikatorem i hasłem.
 3. Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków (zbiór znaków obejmujący małe i wielkie litery oraz cyfry), w tym minimum 2 litery i 2 cyfry.
 4. Po zakończeniu korzystania z systemu rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany do wylogowania się.
 5. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do systemu rekrutacyjnego.
 6. Uczelnia nie odpowiada za skutki działania osób trzecich w systemie rekrutacyjnym.
 7. Kandydat składając podanie na studia i wprowadzając swoje dane osobowe w systemie rekrutacyjnym potwierdza, że został poinformowany o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz o administratorze danych osobowych.
 8. System rekrutacyjny zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. System rekrutacyjny przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. W tym ostatnim celu system rekrutacyjny korzysta z usługi Google Analytics.
 10. System rekrutacyjny rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań użytkowników oraz wszystkie zdarzenia dotyczące jego funkcjonowania. Próby uzyskiwania przez użytkownika nieautoryzowanego dostępu do serwera i/lub funkcjonującego na nim systemu rekrutacyjnego, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są dokumentowane przez Politechnikę Poznańską. Skutkiem takich działań może być wyłączenie kandydata z udziału w procesie rekrutacji.

Informacje i dostęp do danych osobowych

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e‑mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e‑mail: iod@put.poznan.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 15.1 rozporządzenia w sprawie studiów).
 5. Dane osobowe kandydatów realizujących płatność są udostępniane dostawcy usług płatniczych, na podstawie odrębnej zgody na udostępnienie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 8. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Powodzenia!!!