Słownik pojęć - System rekrutacyjny | Politechnika Poznańska

Słownik pojęć

Menu - lista funkcji programu do wyboru, wyświetlana na ekranie monitora.

Email - konto poczty elektronicznej pozwalające na wymianę korespondencji za pośrednictwem listów elektronicznych.

UUID - Uniwersalny Unikalny Identyfikator.

PESEL - (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na mocy ustawy o ewidencji ludności.

mObywatel - aplikacja mobilna wydana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oferująca mobilne wersje dokumentów w postaci usług cyfrowych.

Kod QR - graficzna forma zapisu różnego rodzaju danych.

Świadectwo dojrzałości - dokument zawierający wyniki egzaminu maturalnego.

Aneks maturalny - dokument zawierający poprawione lub dodatkowe wyniki egzaminu maturalnego.

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Szkoła Doktorska - forma kształcenia przygotowująca do uzyskania stopnia doktora.

Studia podyplomowe - forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. W celu rozpoczęcia studiów podyplomowych, wymagane jest posiadanie dyplomu studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Numer albumu - numer identyfikacyjny na Uczelni. Każdy z nowo przyjętych Studentów otrzymuje ten numer po dokonaniu wpisu na listę studentów.

Student - osoba kształcąca się na studiach wyższych.

Doktorant - osoba kształcąca się w szkole doktorskiej.

Przejdź do góry strony