Deklaracja dostępności - System rekrutacyjny | Politechnika Poznańska

Deklaracja dostępności

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej rekrutacja.put.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej.
Deklaracja dotyczy również dostępności architektonicznej.
Data publikacji strony internetowej: 2017-03-14

Data istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-02-17

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa rekrutacja.put.poznan.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
 • ukrycie i pojawienie się dodatkowej treści możliwe jest tylko po najechaniu kursorem myszki na dany element,
 • niektóre z elementów nie spełniają minimalnego rozmiaru,
 • użytkownik nie może kontynuować czynności bez utraty danych z aktualnej strony w momencie kiedy zakończy się czas sesji,
 • użytkownik nie jest ostrzegany o przekroczeniu limitu czasu, który może spowodować utratę wprowadzonych i niezapisanych danych,
 • system nie zapewnia streszczeń ani ilustracji dla skomplikowanych treści opisujących pewne procesy,
 • system nie zapewnia wymowy potrzebnej do zrozumienia słów użytych w tekście,
 • nie każde miejsce, w którym wymagane jest wprowadzenie przez użytkownika informacji zostało wsparte przykładem,
 • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej.

Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30

Skróty klawiaturowe

Na stronie rekrutacja.put.poznan.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dział Informacji i Promocji
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Adrianna Matuszczak
e‑mail: dzial.promocji@put.poznan.pl
telefon: 61 665 3786

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz aplikacji mobilnych prosimy o kontakt z punktem kontaktowym:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości:
e‑mail: bon@put.poznan.pl
telefon: 61 665 2958.

W zgłoszeniu należy podać:
 • adres internetowy strony publikującej niedostępną treść,
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e‑mail) zgłaszającego,
 • formę udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (np. druk powiększony, alfabet Braille'a, informacja dźwiękowa).

Procedura wnioskowo-skargowa w zakresie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z późn.zm. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Dążąc do kompleksowego zapewnienia dostępności, Uczelnia zrealizuje zgłoszone żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu, nie jest możliwe w terminie 7 dni, Politechnika Poznańska niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Politechnika Poznańska może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy Politechnika Poznańska nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu. W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do rektora w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. Rejestracją i obsługą wniosków zajmuje się Dział ds. Równości Politechniki Poznańskiej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej opracowano dla wszystkich budynków Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące lokalizacje:

Dostępność tłumacza polskiego języka migowego

 • Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.
 • Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie bon.put.poznan.pl.
 • Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości bon@put.poznan.pl.

Pozostałe informacje

Liczba użytkowników strony internetowej: 18694 aktywnych kont w ciągu roku przed publikacją deklaracji.

Strona internetowa działa nieprzerwanie od daty publikacji, a treści są publikowane kilka razy w roku.

Przejdź do góry strony