Register new user

Password must have 6 to 16 characters, at least 2 letters and 2 digits.

Rewrite the code from the image

Information and access to personal data

 1. Entity processing personal data: Poznan University of Technology based in Poznan 60-965, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
 2. Administrator of personal data: Rector of Poznan University of Technology
 3. Purpose of collecting data: performing candidates recrutations for studies at Poznan University of Technology
 4. Legal basis: Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 with further amendments (Journal of Laws of the Republic of Poland 1997 no. 133, item: 883 with further amendments).

Informacje i dostęp do danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.
 2. Administrator danych wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, email: abi@put.poznan.pl, tel.: +48 61 665 3680.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych.
 4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji prowadzenia procesu kształcenia na studiach i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie Ksantypa po zalogowaniu użytkownika.
 6. Podanie danych osobowych jest wymaganie do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Need more information?

Check out our enrollment home page in Polish or English or visit our Facebook pages in Polish or English!